Trang Chính

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam

Bách khoa thư Việt Nam phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam; bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc, tính hiện đại; bảo đảm tính chuẩn mực và tính hệ thống; quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu và yêu cầu

a) Mục tiêu
- Góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước;
- Trở thành công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
b) Yêu cầu
- Phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam;
- Bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc và tính hiện đại;
- Bảo đảm tính chuẩn mực và tính hệ thống;
- Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Danh mục bộ Bách khoa thư toàn Việt Nam gồm 36 quyển:

Biên soạn Bách khoa thư Việt Nam

Tổ chức chỉ đạo biên soạn Bách khoa thư Việt Nam gồm:

Hội đồng Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp Hội đồng Chỉ đạo điều hành việc biên soạn bộ Bách khoa thư Việt Nam. Chủ nhiệm Chương trình quyết định thành lập các Ban chuyên ngành để biên soạn từng quyển trong bộ Bách khoa thư Việt Nam, bao gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Thư ký Ban.

Trách nhiệm của các bên liên quan

  • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch biên soạn bộ Bách khoa thư Việt Nam và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.
  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng Bách khoa thư Việt Nam.
  • Các cá nhân, tổ chức có quyền được đóng góp thông tin, giá trị tri thức vào Bách khoa thư Việt Nam thông qua ứng dụng bachkhoathu.itrithuc.vn

Hướng dẫn sử dụng

Xin đọc Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin về cách sử dụng ứng dụng bachkhoathu.itrithuc.vn

Mục từ mẫu