Cách mạng giải phóng dân tộc

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam
Phiên bản vào lúc 09:53, ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Thang.tdk64 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “cuộc cách mạng nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thực hiện quyền dân tộc tự quy…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

cuộc cách mạng nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thực hiện quyền dân tộc tự quyết và thành lập nhà nước dân tộc. Trước chủ nghĩa tư bản, phong trào giải phóng dân tộc là phong trào đấu tranh của các dân tộc chống lại sự thống trị của nước ngoài. Trong các thế kỉ 16 - 19, cùng với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân thi hành chính sách bành trướng, áp bức và bóc lột các thuộc địa, điều đó thúc đẩy sự thức tỉnh ý thức dân tộc. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa thực dân và các dân tộc bị thống trị càng thêm gay gắt. Phong trào dân tộc có tính quần chúng rộng lớn. Nhiều dân tộc bị áp bức ở Châu Mĩ giành được độc lập từ đầu thế kỉ 19. Từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20, chủ nghĩa đế quốc bành trướng với quy mô chưa từng có, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc hết sức rộng lớn. Phong trào dân tộc và CMGPDT phát triển mạnh mẽ ở Châu Á, Châu Phi và Mĩ Latinh. Tuy nhiên, phải đến sau Chiến tranh thế giới II (1939 - 45), do sự suy yếu của chủ nghĩa thực dân, tác động mạnh mẽ của hệ thống xã hội chủ nghĩa và do cuộc đấu tranh kiên cường của nhiều dân tộc bị áp bức, hàng trăm nước vốn là thuộc địa và phụ thuộc đã được giải phóng, trở thành nước độc lập. Sau khi giành được độc lập, các dân tộc phải tiếp tục cuộc đấu tranh gay go, phức tạp và lâu dài để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.