NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam

NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

ngày được Nhà nước quy định để toàn dân tiến hành các hoạt động tập trung vào chủ đề “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm mục đích: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các hình thức hoạt động chính diễn ra trong NHTDBVANTQ: Mít tinh, tổ chức hội thảo, hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội chiến sĩ thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa, thi tìm hiểu và tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong toàn xã hội về truyền thống chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam; hoạt động giao lưu kết nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ công an có thành tích xuất sắc hoặc trực tiếp đấu tranh chống tội phạm nguy hiểm, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, liên hoan nghệ thuật quần chúng...

NHTDBVANTQ được tổ chức từ năm 2005 theo Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13.6.2005 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 19/8 hằng năm cùng với Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam (19.8.1945).

Tài liệu tham khảo

1. Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13.6.2005 về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011), Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01.12.2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.